چیلرتراکمی

شرکت صنعتی تهویه فراز

چیلـر های ساخت شرکت صنعتی تهویه فـراز از نـوع تراکـمی بوده و بـا انواع کمپرسورهای اسکـرو )پیچی( Screw،اسکـرال)حلزونی( Scrollو پیستونی Reciprocating سـاخته می شود. کمپـرسورهای مـورد استفاده در ایـن دستگاهها عموما مارک Bitzer آلمـان ویا Danfoss فـرانسه می باشد. اواپراتور دستگاه شامل لوله های مسی بدون درز، بفلهای گـالوانیزه Baffleبه عنوان افـزاینده میزان انتقال حرارت با افزایش رینولدز و نگهـدارنده لوله ها در داخل پوسته و ستاره های آلومینیومی داخل لـوله جهت افـزایش ضریب انتقال حرارت و افـزایش میـزان بـرخورد مبـرد با سطـح داخلی لوله و پـوسته ای از جنس کربن استیل است که پس از ساخت ، تست فشار شده و بـر روی دستگاه نصب می شود. کندانسور در دو نوع آب خنک و هوا خنک ساخته می شود. شیرآلات واتصالات خطوط مختلف مانند شیر برقی، فیلتر درایر،شیشه نمایشگر ،شیر فشـار شکن از بهترین مارکـهای موجـود تهیـه و بـر روی دستگاه نصب می شود.درتـابلو بـرق دستگـاه هم که از دو بخـش مدار فرمان و مدار قـدرت تشکـیل می شود از بهتـرین قطـعات و تجهیزات الکتریکال استفاده می شود.