ایرواشر

شرکت صنعتی تهویه فراز

عملیات افزایش میزان رطـوبت نسبی جهت دارا بـودن هـوای مرطـوب در این بخش انجام می شود.در بخش ایرواشـر، هوا پس از گذر از لـوورهای یکنـواخت کننده جـریان هوا،ازروی نـازلهای پاشش آب عبور کرده وبا برخورد به قطـره- گیرهایی که مانع ورود ذرات مستقیم آب به قسمت فن می شوند ،وارد کانالهای هوای رفت می شود.در این بخش هوا ،انرژی گـرمایی خود را به ذرات ریـز آب داده ،آب تبخیر شده و هوا خنک و مرطـوب می شود. بـرای گردش آب در این قسمت از پمپ های سانتریفوژ استفاده میشودکه آب تشت را با فشار به نـازلها رسانده وبه صورت پودر خارج می کند. دستگاههای ایـرواشر در صورت نیـاز مشتری به تابلو برق نیز تجهیز می شود. تابـلو برق دستگاه شامل اینورتر جهت کنترل ودبی هوای ورودی باتعییر سرعت گردش فن،عملکرد خاموش -روشن وکنتـرل فـاز بـرق ورودی به دستگـاه در هنگامی است که نوسانات فاز ورودی باعث آسیب رساندن به موتورخواهد شد.