فایبرگلس مخروطی

شرکت صنعتی تهویه فراز

بـرج خنک کننده عمل خنک کاری آب مورد نیاز سیستم را انجـام می دهد.در برج خنک کننده نوع فایبر گلاس بـا کیفیت بالا وپکینگ ها از جنس pvc بوده و فـن دستگاه نیز از نوع ملخـی می باشد که به وسیلـه پولی وفلکه یا گیربکس به مـوتور وصل شده است. الکتـروموتورهای مورد استفاده ساخت شرکت مـوتوژن ، با درجه حفاظتـی IP54 می باشد.باتوجه به این که بدنه دستگاه از نوع فایبر گلاس می باشد. در این بـرج ها مشکل زنگ زدگی وخـوردگی بوجود نخواهد آمد که این امـر بـاعث افزایـش طول عمر وکاهـش هـزینه نگهداری می شود.طراحی استوانه ای شکل این بـرج ها سبب شده که مکـش هوا بهتـر انجام گرفته و در نتیجه الکتروموتورکـوچکتری مورد نیاز می باشد کلیه قطعات برجهای فایبر گلاس دمونتاژ بوده وبه آسانی حمل ونقل ونصب سریع در محل را دارد.وزن این برج ها هم حدود ۲۰% برج های فلزی بوده برای نصب در بام سـاختمان ها ایده آل می باشد. نگهداری و سرویس این بـرج ها بسیار آسان بوده وبا بـازکردن چند پیچ و مهره به راحتـی می توان به کلیه قسمت های داخلی برج دسترسی پیدا کرد.بـرج های خنک کننده فایـبرگلاس از مدل ۱۰ تن تا ۵۰۰ تن سـاخته می شود.